آخرین نوشته

25 اسفند 1399

چرا هیچ شرکتی دوام نمیاورم!

مشکل اساسی است! اجازه دهید توضیح دهم برنامه نویس شدن چه داستانی دارد. در ابتدا که این شغل را شروع می‌کنید فقط چند خط ساده می‌نویسید و ناگهان بعد از […]