Home

Last Post

4 شهریور 1400

هستی مان مبارک

انسان بودن چه دارد؟ دیدن چیز ها. شنیدن موسیقی ها. یاد گرفتن، استفاده کردن و ساختن. و البته غم! این غم را چه کنیم حالا؟! داشتن این مغز پیشرفته بدون […]